ยินดีต้องรับสู่โรงเรียนของเรา

โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ในชุมชนชานเมือง มีเนื้อที่ 6 ไร่ 36 ตารางวา
ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดศรีสุขสถาพร อีกด้านหนึ่งอยู่ติดคลองเก้า และมีสะพานเชื่อมระหว่างเขตคลองสามวา และเขตหนองจอก สภาพชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นส่วน ใหญ่ บ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย สภาพบรรยากาศเป็นพื้นที่ที่มีอากาศดี ปราศจากมลพิษด้านควัน และฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่าง ๆ

อุดมการณ์ของโรงเรียน

ปรัชญา : เรียนรู้ คู่คุณธรรม
คำขวัญ : คุณธรรมเด่น เน้นความรู้ อยู่อย่างพอเพียง
คติธรรม : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี