ข้อมูลโรงเรียน

วิสัยทัศน์


    นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ สู่ทักษะกระบวนการทำงาน รักการอ่าน พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี ดำเนินวิถีชีวิตไทย ในความเป็นสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลทั่วไป  

   
    โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ในชุมชนชานเมือง เลขที่ 1400 ถนนไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 6 ไร่ 36 ตารางวา ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดศรีสุขสถาพร อีกด้านหนึ่งอยู่ติดคลองเก้า และมีสะพานเชื่อมระหว่างเขตคลองสามวา และเขตหนองจอก สภาพชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นส่วน ใหญ่ บ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย สภาพบรรยากาศเป็นพื้นที่ที่มีอากาศดี ปราศจากมลพิษด้านควัน และฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่าง ๆ

    โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา โครงการที่โรงเรียนดำเนินการ และประสบความสำเร็จสูงสุด คือโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และคนทั่วไป นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และงานอาชีพพื้นฐานต่าง ๆ

    นักเรียนของโรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) มีความสนใจ ใฝ่รู้ มีความสุขต่อการเรียน และมีความสามารถในการเล่นดนตรีอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนส่วนหนึ่ง

อุดมการณ์ของโรงเรียน


ปรัชญา : เรียนรู้ คู่คุณธรรม
คำขวัญ : คุณธรรมเด่น เน้นความรู้ อยู่อย่างพอเพียง
คติธรรม : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน


ปรัชญา เรียนรู้ คู่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน


สีเขียว สีเหลือง 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ต้นไผ่สีีสุก (Bambusa blumeana Schult.)

พื้นที่ในโรงเรียน


ที่ 6 ไร่ 1 งาน 1 ตรว.
บ่อปลา 1 บ่อ
แฟลตบ้านพักครู 1 หลัง 
อาคารเรียน 5 ชั้น 3 หลัง

อาคารเรียนในปัจจุบัน


อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง อาคารประกอบ จำนวน - หลัง ส้วม - หลัง
สระว่ายน้ำ - สระ สนามเด็กเล่น 1 สนาม สนามฟุตบอล - สนาม
สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามเทนนิส - สนาม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง