ข้อมูลนักเรียน

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีห้องเรียน ทั้งหมด  10  ห้องเรียน    มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2560 จำนวน  338 คน  เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  74  คน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน  264  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)