img470.jpg

ข้อมูลบุคลากร

นายสุรชัย สิริมีนนันท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 


การศึกษาสูงสุด : ศษ.ม.
วิชาเอก : วิทยฐานะชำนาญการ บริหารการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

นายเชิดพงษ์  ไทยทวี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 


การศึกษาสูงสุด : กศ.ม.
วิชาเอก : บริหารการศึกษา

นางสุดาพร  ชัยพูน
ครู  วิทยฐานะชำนาญการ


การศึกษาสูงสุด : วท.บ.
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์

นายธีระวุธ   พุทธศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นางสมปอง  ดีเสมอ
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


การศึกษาสูงสุด : คบ.
วิชาเอก : ปฐมวัย

นายวรพงษ์  ทองมาก
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


การศึกษาสูงสุด : กศ.บ.
วิชาเอก : พลศึกษา

นายสัญญา  วุฒิวิชญานันต์
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


การศึกษาสูงสุด : คบ.
วิชาเอก : ศิลปศึกษา

นายนราธิป  บุญเทพ
ครู  ครูผู้ช่วย


การศึกษาสูงสุด : ค.บ.
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ (เคมี)

นายฐิติพันธุ์  เปล่งเมือง
ครู  ครูผู้ช่วย


การศึกษาสูงสุด : คบ.
วิชาเอก : คณิตศาสตร์

นางนฤมล  วัฒนชัย
ครู


การศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.
วิชาเอก : นาฏศิลป์ไทย

นางสาวปรวรรณ  โลมาศ
ครู  ครูผู้ช่วย


การศึกษาสูงสุด : คบ.
วิชาเอก : การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

img477.jpg

นางพิมพ์ภิรมย์  สีสาโหล่น
ครู  ครูผู้ช่วย


การศึกษาสูงสุด : คบ.
วิชาเอก : ภาษาไทย

นางสาวปุณฑริกา  สังข์เทศ
ครู  ครูผู้ช่วย


การศึกษาสูงสุด : ศศ.บ.
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

นางพนมรุ้ง  ฉายาทัพ
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


การศึกษาสูงสุด : คบ.
วิชาเอก : เกษตร

นางสาวพัชรินทร์  แย้มกลีบ
ครู  ครูผู้ช่วย


การศึกษาสูงสุด : คบ.
วิชาเอก : ดนตรีไทย

นางวรยา  พลนาคู
ครู  วิทยฐานะชำนาญการ


การศึกษาสูงสุด : คบ.
วิชาเอก : การประถมศึกษา

นางสาวนิภาพร  ครุฑจันทร์
ครู ครูผู้ช่วย


การศึกษาสูงสุด : คบ.
วิชาเอก : สังคมศึกษา

นางสาวรัชฎาภรณ์  ใจติขะ
ครู ครูผู้ช่วย


การศึกษาสูงสุด : คบ.
วิชาเอก : จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว