ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ 1400 ถนนไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โทร.0-2988–6143 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา


        โรงเรียนได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2476 ก่อตั้งโดยนายอำเภอ มีนบุรี โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีสุกสถาพรเป็นที่ทำการสอนชั่วคราว มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลคลองสามวาฝั่งตะวันออก 4” (วัดศรีสุก) ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ 36 ตารางวาให้กับทางราชการเพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเรียน และเพื่อเป็นเกียรติประัวัติแก่ผู้ที่อุทิศที่ดินให้กับทางราชการ

 

        ทางราชการจึงได้อนุมัติให้ใช้ชื่อต่อท้ายโรงเรียนในวงเล็บว่า (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) ตามหนังสืออนุมัติของที่ว่าการอำเภอมีนบุรี ที่ กท 60/2539 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2511 ซึ่งมีนายยงยุทธ แย้มเยื้อน เป็นครูใหญ่ในขณะนั้น

ทิศเหนือติดกับวัดศรีสุขสถาพร
ทิศใต้ติดกับสวนผลไม้ของเกษตรกรในชุมชนคลอง 9
ทิศตะวันออกติดกับคลอง 9
ทิศตะวันตกติดกับสวนผลไม้ของเกษตรกรในชุมชนคลอง 9